Fyzioterapie


fd small 005
Fyzioterapie

Slovo fyzioterapie pochází z řeckého physis (příroda) a therapeia (léčení). Je to tedy léčba využívající přirozených přírodních podnětů k zachování či obnově zdraví.

Fyzioterapie se dělí do dvou základních složek:
Diagnostická, zabývající se zhodnocováním funkčních změn pohybového aparátu. Terapeutická, zahrnující snahu o cílenou nápravu daných změn. Základním cílem fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž řadíme blokády kloubů, svalové spasmy a další, s využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu. Hlavním diagnostickým a zároveň terapeutickým nástrojem je terapeutova ruka, která nám dává mnoho okem nespatřitelných a přesto nepostradatelných informací dokreslujících celkový obraz pacientova problému. Hmatem zjišťujeme nejen tuhost a napětí svalstva, ale zároveň i teplotu a vlhkost kůže poukazující na reflexní změny daných míšních segmentů. 

Cílem fyzioterapie je zaměření na úpravu svalových dysbalancí, vzniklých jednostranným zatěžováním při všedních denních činnostech nebo při sportovních aktivitách. Dochází tak na jedné straně k přetěžování určitých svalových skupin a na straně druhé k ochabování a v konečném důsledku svaly ztrácí pružnost, elasticitu a sílu na obou stranách.